SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende

SSP-samarbejdet i Randers kommune organiserer sig på følgende tre niveauer: ledelsesniveau (Lokalråd), det koordinerende niveau (Ledergruppen og SSP-koordinationsteam) og det udførende niveau (netværksgrupper m.v.) . Det udførende niveau er der, hvor tyngden og fokus i SSP-samarbejdet findes.
På det udførende niveau foretages det daglige, konkrete og praktiske kriminalitets- og misbrugspræventive SSP-arbejde mod målgrupperne. 

Kredsrådet: er lovbestemt og består efter loven af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som kredsen omfatter. Kredsrådet er reelt set ikke en del af SSP-organisationen.

Lokalrådet: er lovbestemt og er det strategiske niveau i SSP-organisationen, og de faste medlemmer er lokalpolitilederen, lederen af lokalpolitiets forebyggelsessektion og lederen af det kriminalpræventive sekretariat, den kommunale skolechefen, socialchefen, familiechefen, en juridisk konsulent fra Byrådssekretariatet og kommunens SSP-konsulent. Lokalrådet udarbejder den overordnede ramme for SSP-samarbejdet samt sikrer, at rammerne kan udfyldes. Endvidere skal ledelsesniveauet have overblik over kriminalitets- og misbrugsudviklingen i kommunen og sikrer en effektiv kommunikation i organisationen.

SSP-koordinationsteam: består af SSP-konsulenten, repræsentant fra politiet, Rusmiddelcenter Randers, familieafdelingen/ungebasen. Teamet har ansvaret for, at det praktiske SSP-samarbejde fungerer samt besluttede indsatser og projekter iværksættes. Endvidere skal teamet koordinere samarbejdet ml. netværksgruppernes møder for at sikre det konkrete og daglige SSP-arbejde, sparring og ideudveksling samt sørge for at lokale informationer, problematikker og behov kommunikeres videre i organisationen.

Netværksgrupper: der skal sikres en hensigtsmæssig organisering af det tværfaglige SSP-netværk i lokalområderne, da dette er en væsentlig forudsætning for en optimal løsning af problemer med bl.a. kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i lokalområderne. Dette sikres bl.a. gennem etablering af netværksgrupperne bestående af SSP-medarbejdere fra skoler, ungdomsskole, klubber, institutioner, sundhedsplejen, lokalpolitiet, gennemgående personer fra familieafdelingen, misbrugs-forebyggelseskonsulenter og andre relevante samarbejdspartnere.
Netværksgruppens medlemmer er SSP-medarbejder for deres bagland og skal sikre en hensigtsmæssig kommunikation mellem baglandet og netværksgruppen. Netværksgrupperne har til opgave at bidrage til den generelle trivsel og udvikling blandt børn og unge i lokalområdet, at drøfte, samarbejde og handle aktivt på lokale problemstillinger omkring kriminalitet og misbrug, at udvikle og iværksætte lokale initiativer og indsatser, som er forebyggende og foregribende, at gøre SSP synlig i lokalområdet og at bidrage til den samlede monitering og indsats i kommunen.

Mandagsgruppen: mødes hver anden mandag og består af en repræsentant fra lokalpolitiets forebyggelsessektion, en repræsentant fra Familieafdelingen, en repræsentant fra Center for Stofmisbrugsbehandling, en repræsentant fra UU- Randers, en repræsentant fra Ungebasen, en repræsentant fra Bopladsen/Netværket og SSP-konsulenten. Formålet er at etablere et situationsberedskab, som sikrer et konstant og hurtigt overblik over, hvad der rører sig, og ikke mindst hvem der rører sig, samt at sikre et aktivt handlingsberedskab, som handler og griber ind i forhold til konkrete situationer og enkelt individer i form af forebyggende og specifikke indsatser.

På mandagsmøderne gennemgår deltagerne relevante hændelser fra politiets SSP-lister, og de kommunale repræsentanter informerer om relevante forhold for de individer, der er genstand for bekymring. Endvidere kan de kommunale repræsentanter fremlægge konkrete hændelser med henblik på at sikre overblik og handling.
 
SSP-U: er samarbejdet med ungdomsuddannelserne og formålet er at medvirke til at fastholde de unge på uddannelserne, at forebygge kriminalitet og misbrug samt at rådgive og kvalificere ungdomsuddannelserne og deres personale til at håndtere eventuelle problemstillinger. SSP+: er samarbejde med forskellige interessenter / aktører (typisk social – og arbejdsmarkedsforv.) omkring unge over 18 år.
 
SSP ad-hoc grupper: Udover de mere formaliserede led i SSP-organisationen kan der nedsættes forskellige ad-hoc grupper for en kortere eller længere periode. Disse etableres med henblik på løsning af opgaver eller projekter som kræver et tværfagligt eller tværgående samarbejde mellem forskellige aktører.
 
SSP-og forebyggelsessekretariat: er Randers kommunes videns-, kompetence- og ressourcecenter på det kriminalitets- og misbrugsforebyggende område og har til huse i Underværket, Stemannsgade 9C, 8900 Randers C. . Sekretariatet er et arbejds- og kontorfællesskab bestående af kommunens konsulenter på kriminalitets- og misbrugsområdet.
Sekretariatet skal have en koordinerende og udviklende rolle, igangsætte den primære og sekundære forebyggende og oplysende indsats på kriminalitets- og misbrugsområdet, samt medvirke til indsatser på de tre indsatsniveauer. Sekretariatet skal endvidere opsamle, systematisere og videreformidle den lokale erfaring og viden om udviklingen blandt kommunens børn og unge i forhold til formålet med SSP-samarbejdet samt støtte de enkelte led i SSP-organisationen og enkelt personer i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand, samt virke rådgivende i forhold lokalsamfundet. Endvidere spiller sekretariatet en aktiv rolle i forhold til udvikling og igangsætning af indsatser og projekter på området.

 
Se organisationsplanen her: /gfx/pdf/organisationsplan.pdf
 
Oversigt over ssp-strukturen:../../gfx/content_images/samlet ssp-struktur.pdf