SSP og Forebyggelse - SSP organisation,SSP konsulenter,SSP opsøgende

Kriminalitets- og misbrugsforebyggelse må forstås i en bred og kompleks sammenhæng. Overordnet handler det om, at børn og unge får et godt liv ved, at de voksne omkring dem samarbejder og styrker barnets/den unges positive udvikling gennem forskellige trivselsfremmende tiltag for at forebygge et liv med kriminalitet og misbrug. Ét af principperne i SSP-samarbejdet er derfor at understrege det fælles ansvar for, at børn og unge rustes til at fravælge kriminel adfærd og misbrug samt modstå nederlag og fristelser, som kan presse dem til kriminalitet og misbrug, samt at de unge efter evne inddrages i et medansvar for deres eget og andres gode liv.

Langt de fleste børn og unge klarer sig godt og møder de udfordringer, som tiden og samfundet stiller dem overfor.
De børn og unge, som vælger kriminalitet eller misbrug, er ofte børn eller unge, som ikke er i stand til at tage et medansvar for deres eget liv og egen udvikling. Deres opvækst kan af forskellige årsager være præget svigt og svag voksenkontakt, manglende succes og lav selvfølelse m.v. Disse børn og unge føler sig ofte udstødte og reagerer f.eks. med afvigende adfærd enten med udadreagerende kriminalitet eller indadvendt selvdestruktion i form af misbrug.

Målet med SSP-samarbejdet er at forebygge problemer generelt og at arbejde forebyggende i forhold til at modvirke at børn og unge udvikler mistrivsel som konsekvens af kriminel- og misbrugende adfærd samt styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen.

SSP-arbejdet i Randers kommune retter sig primært mod børn, unge og forældre som målgrupper, og er afgrænset til at omfatte det kriminalpræventive og misbrugsforebyggende arbejde omkring børn og unge. Der kan dog i specielle og konkrete tilfælde forekomme SSP-arbejde omkring og med andre målgrupper.
SSP-samarbejdet skal medvirke til at sikre størst mulig sammenhæng og koordination af de forebyggende tiltag og initiativer i Randers Kommune rettet mod målgrupperne og skal være krumtappen i det kriminals- og misbrugsforebyggende arbejde i kommunen, og bestå af de personer, som har den nødvendige viden og kendskab til de tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmuligheder, samt et grundlæggende kendskab til lokalområdet - og ikke mindst børn og unge.

SSP-samarbejdet virker på tre indsatsniveauer:
Den generelle/forebyggende indsats orienterer sig mod målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd eller omgang med rusmidler, og som derfor omfatter de fleste børn og unge.

Den specifikke/foregribende indsats orienterer sig mod truede områder, grupper eller problemstillinger og er rettet mod børn og unge, som er på kant mod loven, som viser tegn på at kunne udvikle kriminel adfærd eller som har et eksperimenterende brug af rusmidler.

Den individorienterede/indgribende indsats som er rettet mod enkeltpersoner, som har begået kriminalitet, misbruger rusmidler eller udviser uhensigtsmæssig adfærd.